Scientist

Xin Zhang

Positions: assistant researcher
Academic Title: assistant researcher
E-mail: zhangx@nao.cas.cn
Mailing Address: Xin Zhang
Education and Career History
2012-current, Assistant researcher, National Astronomical Observatories, CAS (NAOC)
2014-2019, PhD, National Astronomical Observatories, CAS (NAOC)
2010-2012, Engineer, Telenav Inc.
2007-2010, M.S., Center for Earth Observation and Digital Earth, CAS
2003-2007, B.S., Beijing Forest University
Research Fields
Data simulation, Data reduction, CCD technology
Achievements
Selected Publication

1. Xin Zhang, Li Cao, Xianmin Meng, “The analysis of effective galaxies number count for Chinese Space Station Optical Survey(CSS-OS) by image simulation”, Astrophysics and Space Science,2019,364: 9.
2. Xin Zhang, “A Fast Image Simulation Method and Analysis for Astronomy Research”, Astronomical Research and Technology,2019,16(1).
3. Hu Zhan, Xin Zhang, Li Cao, “Intrapixel effects of CCD and CMOS detectors”, 2017JInst.
4. Ye Cao, Yan Gong, Xian-Min Meng, Cong K. Xu, Xuelei Chen, Qi Guo, Ran Li, Dezi Liu, Yongquan Xue, Li Cao, Xiyang Fu, Xin Zhang, Shen Wang, Hu Zhan, “Testing photometric redshift measurements with filter definition of the Chinese Space Station Optical Survey (CSS-OS)”, MNRAS, 2018, 480, 2178.
5. Yan, Gong, Xiangkun Liu, Ye Cao, Xuelei Chen, Zuhui Fan, Ran Li, Xiao-Dong Li, Zhigang Li, Xin Zhang, Hu Zhan, “Cosmology from the Chinese Space Station Optical Survey (CSS-OS)”, 2019arXiv190104634G
6. Xin Zhang, Guojin He, Jiying Yuan, “A rotation invariance Image matching method based on Harris corner detection”, 2009 International Congress on Image and Signal Processing (CISP2009).  
7. Xin Zhang; Guojin He, “a method of extracting sub-pixel interesting points based on Harris corner detection”, The 30th Asian Conference on Remote Sensing (2009)

Software:
1. Astronomical Image Simulation Software,applicant:Xin Zhang,Software ID: 2018SR840365.
2. Space Telescope Exposure Time Calculator, applicant:Xin Zhang,Software ID: 2018SR846278.