CAS Members
Name Contact
Guoxiang Ai aigx@nao.cas.cn
Jiansheng Chen chenbac@gmail.com
Jingxiu Wang wangjx@bao.ac.cn
Shouguan Wang goffice@nao.cas.cn
Xiangping Wu goffice@nao.cas.cn
Youyuan Zhou goffice@nao.cas.cn
Ziyuan Ouyang goffice@nao.cas.cn
Copyright © National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
Address: 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing, China code: 100012
Tel: 010-64888708 E-mail: naoc@nao.cas.cn